GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Potřebujete zabezpečit i váš majetek?
Kontaktujte nás

Správce a zpracovatel osobních údajů:

SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 4333/20, 615 00 Brno
IČ: 44015542, DIČ CZ44015542, dále jen „správce“.

Správce osobních údajů v souladu s čl. 12 GDPR tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jeho činnostech a o právech subjektů údajů.

I.Definice pojmů

Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, například:

 • zákazník.
 • zaměstnanec,
 • uchazeč o zaměstnaní,
 • externí pracovník,
 • zástupce dodavatele,

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické sobě, kterými jde tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, apod.).

Citlivý osobní údaj – zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, tj. osobní údaj vypovídající a národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci, nebo autentifikaci subjektu údajů.

II. Zdroj osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky a jiné),
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, ARES a jiné).

Rozsah a účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního, či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, nebo k plnění zákonných povinností správce.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ),
 • kontaktní údaje (například kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení).

III. Doba zpracování a zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po doby nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.

IV. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud tomu tak je, má právo na přístup k následujícím informacím:

 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • účel zpracování jeho osobních údajů,
 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo požadovat, aby správce:

 • jeho osobní údaje opravil, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
 • jeho osobní údaje vymazal, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
 • omezil zpracování osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonné důvody.

Každý subjekt údajů má právo:

 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů,
 • podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

V. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
E-mail: brno@security.cz
Telefon: +420 545 424 111